Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
21. 7. 2016.

Sintaksa i semantika hrvatskih glagola

Predmet: Sintaksa i semantika hrvatskih glagola

Nositelj kolegija: dr. sc. Bernardina Petrović, red. prof.

Izvođač kolegija: dr. sc. Matea Birtić, viša znan. sur.

ECTS: 4 bodova

Trajanje: 1 semestar, 8. (ljetni)

Oblik nastave: 2 sata predavanja, 1 sat seminara

Status/tip izbornosti: izborni

Tip izbornosti: A

Uvjeti upisa:

Cilj kolegija: upoznavanje studenata s glagolskom problematikom i glagolskim sustavom hrvatskoga jezika

Način polaganja ispita: Pismeni

Sadržaj kolegija po tjednima

 1. Glagoli – Glagolski sustav – Semantičke skupine glagola – Sintaktičke klase glagola
 2. Teorijski pristupi opisu glagola i glagolskih skupina – dominantne teorije
 3. Tematske uloge – podjela prijelaznih i neprijelaznih glagola –neergativnost i neakuzativnost
 4. Valentnost nasuprot argumentnoj strukturi: razlike i sličnosti: valencijski broj, vanjski i unutarnji argumenti– rezultati gramatičkih opisa
 5. Valentnost hrvatskih glagola: valencijski rječnici, valencijski opisi hrvatskih glagola
 6. Promjene valencijskih svojstava glagola tijekom vremena: hrvatski i drugi jezici
 7. Padežno obilježavanje: nominativno-akuzativni i ergativno-apsolutivni jezici – strukturni, inherentni i leksički padeži
 8. Semantička obilježja vršitelja i trpitelja (različiti opisi) – sintaktičko razlikovanje subjekta i objekta – semantičko-sintaktičke definicije subjekta
 9. Pristupi subjektu: izdvajanje subjekta u drugim jezicima (nenominativni subjekti) – hrvatski: prototipni i problematični slučajevi –izdvajanje objekta: obilježja objekata –
 10. Povratnost – Stupnjevita prijelaznost
 11. Subjekti, objekti i priložne oznake naprema obvezatnim i neobvezatnim valencijskim dopunama  i dodatcima, slobodne dopune
 12. Promjene argumentne strukture: pasiv, bezličnost, kauzativnost
 13. Razmatranje promjene argumentne strukture u hrvatskom: stupnjevi pasivizacije
 14. Izricanje semantički neprijelaznih radnji kao sintaktički prijelaznih konstrukcija: unutarnji objekti – obilježja
 15. Zaključci i neriješena pitanja

Obvezatna literatura

 • Belaj, Branimir 2001. Prototipno-kontekstualna analiza povratnih glagola u hrvatskom jeziku. Suvremena lingvistika, 51–52 /1–2.
 • Birtić, Matea 2007. Rečenice s participom pasivnim neprijelaznih glagola. Sintaktičke kategorije: Zbornik radova sa skupa Hrvatski sintaktički dani 1, ur. Branko Kuna, 51–66.
 • Birtić, Matea 2008. Unutarnja struktura odglagolskih imenica u hrvatskome jeziku. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (str. 43–62, poglavlja: Glagolske funkcionalne kategorije, Tematske uloge, argumentna struktura i neakuzativnost)
 • Birtić, Matea; Ivana Matas Ivanković 2009. Akuzativne dopune uz neprijelazne glagole: Što su unutrašnji objekti? Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35, 1–19.
 • Brdar, Mario 1992. Protipni pristup relevantnosti (direktnog) objekta u okviru funkcionalne gramatike. Suvremena lingvistika, 34, 41–61.
 • Filipović, Rudolf (ur.) 1993. Kontrastivna analiza engleskog i hrvatskog jezika (svezak 4): Teorija valentnosti i rječnik valentnosti hrvatskih glagola. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.
 • Samardžija, Marko 1988. Razdioba glagola po valentnosti. Radovi zavoda za slavensku filologiju, 23, 35–46.
 • Samardžija, Marko 1994. Valentnost i semantičke mijene hrvatskih glagola. Fluminensia, 1–2, 49–53.
 • Suvremena lingvistika 2011. 37/72 (cijeli broj)
 • Vukojević, Luka 1992. Sintaksa pasiva. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik 18, 235–257.

Dopunska literatura

 • Birtić, Matea; Ivana Matas Ivanković 2010. Jesu li akuzativne dopune uz sportske glagole objekti? Sintaksa padeža : zbornik radova znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, ur. Matea Birtić i Dunja Brozović Rončević
 • Katičić, Radoslav 2002. Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Nakladni zavod Globus.
 • Levin, Beth 1993. English Verb Classes and Alternations, University of Chicago Press
 • Malchukov, Andrej; Andrew Spencer (ur.) 2009.  The Oxford Handbook of Case. Oxford University Press
 • Mihaljević, Milan 2009. The Structure of Complements of Verbs of Perception in Croatian. u: Steven Franks, Vrinda Chidambaram, Brian Joseph (ur.). A Linguist's Linguist: Studies in South Slavic Linguistics in Honor of E. Wayles Browne. Bloomington: Slavica Pub, 317–353.
 • Samardžija, Marko 1986. Valentnost glagola u suvremenom hrvatskom književnom jeziku, doktorska disertacija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Silić, Josip i Ivo Pranjković 2005. Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga
 • Vuković Tuđman, Nina 2010. Glagoli govorenja: Kognitivni modeli i jezična uporaba, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 • Oraić Rabušić, Ivana 2012. Struktura povratnih glagola i konstrukcije s elementom se u hrvatskome jeziku, doktorska disertacija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu