Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
9. 2. 2012.

Psihoanalitičko čitanje hrvatskog romana

Predmet: Novija hrvatska književnost

Kolegij: Psihoanalitičko čitanje hrvatskog romana

Nastavnik: Dr. sc. Tvrtko Vuković, docent

ECTS: 4 boda

Trajanje: 1 (jedan) semestar: VII. (zimski) semestar, IV. godina studija

Status: Izborni kolegij za studente VII. (zimskog) semestra jednopredmetnog i dvopredmetnog studija kroatistike

Uvjet za upis: Upisan VI. Semestar

Cilj kolegija: Dati uvid u osnove psihoanalitičkih teorija, ponajprije u Freudovu i Lacanovu. Dati osnove psihoanalitičkog čitanja književnosti te osnove psihoanalitičkog čitanja kulture. Naposljetku, na kanonskim romanima novije hrvatske književnosti pokazati mogućnosti psihoanalitičke kritike s obzirom na pitanja i probleme institucije književnosti, autorstva, čitanja, čitatelja, identiteta i dr.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Proučavanjem psihoanalitičke teorije stječu se osnovne kompetencije u okviru metodologije psihoanalitičke književne kritike. Čitanjem hrvatskih romana stječe se uvid u neke modele romaneskne prakse. Usto, razvija se metoda kritičkog čitanja kako književnosti tako i društvene stvarnosti o koju književnost reprezentira i oblikuje.

Oblik nastave: Predavanja i seminari

Korištene metode: Rasprava, rad na tekstu, samostalna analiza problema, provjera znanja

Sadržaj po tjednima

 1. Uvod. Opća mjesta psihoanalize: fantazma, sebstvo, spolnost. Uvodno predavanje u psihoanalitičku teoriju. Otvaranje problema sebstva, spolnosti i fantazme u Freudovoj misli.
 2. Prva faza Freudova rada. Edipov kompleks. Teorijski obrat. Nagon smrti. . Čitanje jednog teksta iz Freudove prve faze i jednog iz druge faze rada. Objašnjenje Edipova kompleksa te teorijskog obrata prema takozvanoj spekulativnoj fazi Freudova djelovanja. Objašnjenje koncepta nagona smrti.
 3. Freudovo čitanje kulture. Nastavljači Freuda u sociologiji i kulturologiji. Čitanje jednog kulturološkog Freudova teksta. Objašnjenje Freudove kulturne teorije. Kratak prikaz psihoanalitičkih čitanja kulture Fromma, Marcusea, Lascha, Deleuzea i Guattaria te Lyotarda.
 4. Lacanova teorija. Imaginarno, simboličko. Uvodno predstavljanje Lacanove psihoanalitičke teorije. Predstavljanje koncepta imaginarnog, odnosno simboličkog.
 5. Lacanova teorija. Edipov kompleks, falus, zakon oca, poredak nesvjesnog, otuđenje, odvajanje i nagon. Prikaz osnovnih Lacanaovih koncepta i njegove revizije nekih osnovnih Freudovih koncepta kao što su nagon, Edipov kompleks, zakon, nesvjesno.
 6. Lacanova teorija. Realno, spolnost Lakanovska etika i politika. Žižek. Dovršenje prikaza Lacanove teorije. Objašnjenje njegova koncepta realnog, fantazme, objekta a i sl. dati uvid u osnove lakanovskog čitanja kulture, etike i politike koristeći se Žižekovim čitanjima Lacana.
 7. Kolokvij. Pismeno propitivanje obrađenoga gradiva.
 8. Psihoanaliza i književnost. Freudovo čitanje Hoffmana. Lacanovo čitanje Poea, de Sadea i Hamleta. . Uvod u osnove psihoanalitičkog čitanja književnosti čitanjem nekih ključnih Freudovih i Lacanovih tekstova.
 9. Psihoanaliza i književnost. Felman, Žižek, Brooks i drugi. Uvod u osnove psihoanalitičkog čitanja književnosti čitanjem nekih ključnih tekstova Shoshane Felman, Petera Brooksa i Slavoja Žižeka.
 10. M. Krleža. Čitanje romana Povratak Filipa Latinovitza. Edipov kompleks i tajna tekstualnog značenja.
 11. P. Šegedin. Čitanje romana Djeca božja. Subjekt i simbolički poredak kulture. Krivnja i superego.
 12. J. P. Kamov. Čitanje romana Isušena kaljuža. Manjkavi subjekt i problem identiteta.
 13. S. Novak. Čitanje romana Mirisi, zlato i tamjan. Zazorno i sublimno. Poetika i politika čitanja društvene stvarnosti.
 14. R. Marinković. Čitanje romana Zajednička kupka. Označavanje, značenje i pravo na priču. Književnost i znanje.
 15. Kolokvij. Pismeno propitivanje ukupnog gradiva.

Literatura

Obavezna predmetna

 • Miroslav Krleža: Povratak Filipa Latinovitza
 • Petar šegedin: Djeca božja
 • Janko Polić Kamov: Isušena kaljuža
 • Slobodan Novak: Mirisi, zlato i tamjan
 • Ranko Marinković: Zajednička kupka

Obavezna opća

 • Željka Matijašević: Sigmund Freud. U: Strukturiranje nesvjesnog: Freud i Lacan, Zagreb 2006.
 • Bruce Fink: Lakanovski subjekt, Zagreb 2009.
 • Terry Eagleton: Psihoanalitička kritika. U: Književna teorija, Zagreb 1987.

Praćenje i ocjenjivanje studenata: Studenti su dužni sudjelovati u svim oblicima nastave. Prati se i procjenjuje njihova aktivnost tijekom zajedničkoga rada u seminaru. Svaki od programom predviđenih zadataka sudjeluje u formiranju konačne ocjene.

Način polaganja ispita: Rad u seminaru i pismeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska anketa na kraju semestra