Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
20. 2. 2015.

Povijest i hrvatska književnost ranog novovjekovlja

Nositelj kolegija: dr. sc. Davor Dukić, red. prof.

Izvođač kolegija: dr. sc. Davor Dukić, red. prof.

ECTS: 4 boda

Trajanje: 1 semestar (ljetni)

Oblik nastave: 2 sata predavanja, 1 sat seminara (30 P + 15 S)

Status/tip izbornosti: izborni kolegij diplomskog studija (do 20 studenata kroatistike + do 5 studenata drugih diplomskih studija Filozofskog fakulteta)

Uvjeti upisa: /

Cilj kolegija: Razvijanje sposobnosti kulturnopovijesne analize ranonovovjekovnih književnih djela te suvremene historiografije. Interdisciplinarno povezivanje znanosti o književnosti i historijske znanosti. Pismena obrada složenijih književnopovijesnih problema na temelju literature i samostalne analize književnih tekstova. Poticanje timskog rada.

Način polaganja ispita: U ocjenu ulaze: a) prva pismena zadaća (analiza historiografskih radova) – 15 %; b) druga pismena zadaća (analiza književnih djela) – 40 %; c) završni pismeni test – 10 %; d) završni esej – 20 %; e) aktivnost na seminaru – 15 %.

Sadržaj

1. Uvod u kolegij

2-3. Konceptualni okvir: problemi povijesne kontekstualizacije književnog teksta u tradicionalnom kulturnopovijesnom, novohistorističkom i tematološkom pristupu

4-5. Urota zrinsko-frankopanska kao historiografski problem: događajnica, interpertacija, politička instrumentalizacija

6. Ozaljski književno-jezični krug: utemeljenost književnohistoriografskog konstrukta

7. Književno djelo Petra Zrinskoga

8. Književno djelo Frana Krste Frankopana

9-11. Književno djelo Ane Katarine Zrinske

12-13. Analiza seminarskih zadaća

14. Evaluacija

Primarna literatura

 • Frankopan, Fran Krsto. Djela. Prir. J. Vončina. Zagreb: HAZU. 1995. (SPH knj. 42) [FF, 3. kat, sign. D05.1 SPH sv42]
 • Pjesmarica Ane Katarine Zrinske. Prir. J. Bratulić. Zagreb: Matica hrvatska. 2014. [FF, 3. kat, sign. D05.1 ZRI.K p]
 • Zrinski, Petar. Adrijanskoga mora sirena. Prir. T. Matić. Zagreb: JAZU. 1957. (SPH kn. 32) [FF, 3. kat, sign. D05.1 SPH sv32]

Sekundarna literatura

a) obvezna

 • Blažević, Zrinka; Coha, Suzana. "Zrinski i Frankopani – strategije i modeli heroizacije u književnom diskursu". Radovi Zavod za hrvatsku povijest, 40 (2008), 91-117.
 • Bratulić, Josip. "Pjesnikinja Ana Katarina Zrinska i pjesme u njezinoj Pjesmarici". U: Pjesmarica Ane Katarine Zrinske, 277-323.
 • Georgijević, Krešimir. Hrvatska književnost od XVI do XVIII stoljeća u sjevernoj Hrvatskoj i Bosni. Zagreb: Matica hrvatska. 1969, 85-118. [FF, 3. kat, Sign. D05.21 GEO h]
 • Kontler, Laszlo. Povijest Mađarske: tisuću godina u Srednjoj Europi. Zagreb: Srednja Europa. 2007, 166-186. [FF, 2. kat, Sign. CA02.072 KON; 4. kat, Sign. EH04.1 KON p]
 • Ladić, Zoran; Kurelac, Miroslav. "Pokret za odcjepljenje Hrvatskog Kraljevstva od Habsburške kuće". U: Valentić, Mirko; Čoralić, Lovorka (ur.), Povijest Hrvata. Knj. 2, Od kraja 15. stoljeća do kraja Prvoga svjetskog rata. Zagreb: Školska knjiga, 2005, 130-143. [FF, Središnja čitaonica, Sign. A09.1 POV h-sv2; 2. kat, Sign. CA01.06 POV-sv2]
 • Matić, Tomo. "Urota Petra Zrinskoga i Frana Krste Frankopana u prigodnim hrvatskim pjesmama njihova doba". Građa za povijest knjiženosti hrvatske, 28, 1962, 229-261.
 • Šidak, Jaroslav. "Urota zrinsko-frankopanska kao historiografski problem". Radovi Instituta za hrvatsku povijest, 2, 1972, 5-21.
 • Vončina Josip. "Jezik ozaljskoga kruga". U: isti, Analize starih hrvatskih pisaca. Split: Čakavski sabor. 1977, 191-204. [FF, 3. kat, Sign. D05.36 VON a]
 • Vončina Josip. "Fran Krsto Frankopan (1649/43. [?] – 30. travnja 1671)". U: Fran Krsto Frankopan, Djela, 1995, 1-61. (SPH kj. 42)
 • Zvonar, Ivan. "Ljudski i književni lik Ane Katarine Frankopan – Zrinske". U: isti, Na kajkavskim korijenima. Samobor: Meridijani. 2009, 158-213.

b) izborna

 • Posljednji Zrinski i Frankopani. Zagreb: Matica hrvatska. 1908. [FF, Zatvoreno spremište, Sign. PC 108820; PC 103599]