Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
26. 2. 2018.

Povijest i hrvatska književnost ranog novovjekovlja

Predmet: Starija hrvatska književnost

Kolegij: Povijest i hrvatska književnost ranog novovjekovlja

Nositelj kolegija: dr. sc. Davor Dukić, red. prof.

Izvođač kolegija: dr. sc. Davor Dukić, red. prof.

ECTS: 4 boda

Trajanje: 1 semestar

Oblik nastave: 2 sata predavanja, 1 sat seminara (30 P + 15 S)

Status/tip izbornosti: izborni kolegij diplomskog studija (do 20 studenata kroatistike + do 5 studenata drugih diplomskih studija Filozofskog fakulteta)

Uvjeti upisa: /

Cilj kolegija: Razvijanje sposobnosti kulturnopovijesne analize ranonovovjekovnih književnih djela te suvremene historiografije. Interdisciplinarno povezivanje znanosti o književnosti i historijske znanosti. Pismena obrada složenijih književnopovijesnih problema na temelju literature i samostalne analize književnih tekstova. Poticanje timskog rada.

Način polaganja ispita: U ocjenu ulaze: a) seminarski rad: 50 posto; b) pismeni ispit – 20 %; c) usmeni ispit – 15 %; c) aktivnost na seminaru – 15 %.

Sadržaj

U ovom semestru obrađivat će se dubrovačka književnost sredine 17. stoljeća povezana s dvama velikim događajima: Kandijskim ratom (1645–1669) i katastrofalnim potresom 1667. godine.

1. Uvod u kolegij;

2. Konceptualni okvir: problemi povijesne kontekstualizacije književnog teksta u tradicionalnom kulturnopovijesnom, novohistorističkom i tematološkom pristupu;

3. Dubrovnik u vrijeme Kandijskog rata (1645–1669);

4–7. Književno djelo Vladislava Menčetića;

8. Veliki potres u Dubrovniku 1667;

9–10. Dubrovnik ponovljen Jakete Palmotića Dionorića;

11. Književno djelo Nikolice Bunića;

12–13. Analiza seminarskih zadaća;

14. Evaluacija.

Literatura

 • Brković, Ivana. „Semantika prostora u Trublji slovinskoj Vladislava Menčetića“. Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 50 (2012); str. 259–280.
 • Letić, Branko. Rodoljublje u dubrovačkoj književnosti XVII veka. Sarajevo: Svjetlost. 1982. [D05.22 LET r]
 • Mihanović-Salopek, Hrvojka; Lupis, Vincije B. Željezni duh: prinos Jakete Palmotića Dionorića hrvatskoj književnoj baštini. Dubrovnik: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni centar. 2010. [D05.22 MIH.S ž]
 • Palmotić Dionorić, Jaketa. Dubrovnik ponovljen. Piredila i uvodnu studiju napisala Slavica Stojan. Zagreb – Dubrovnik: HAZU, Zavod za povijesne znanosti. 2014. [D05.1 PAL.D d]
 • Radulović-Stipčević, Svetlana. Vladislav Menčetić dubrovački pesnik XVII veka: život i delo. Beograd: Institut za književnost i umetnost. 1973. [D05.22 RAD v]
 • Samardžić, Radovan. Veliki vek Dubrovnika. Beograd: Zavod za udžbenike. 2010. [D26.2 SAMA v]
 • Stojan, Slavica. Jaketa Palmotić Dionorić: dubrovački poklisar. Dubrovnik: Matica hrvatska. 2016. [D27.2 STO j]
 • Šporer, David. Novi historizam: poetika kulture i ideologija drame. Zagreb: AGM. 2005. [EC01 ŠPO N]
 • Šporer, David (ur.). Poetika renesansne kulture: novi historizam. Zagreb. Disput. 2007. [EC01.6 POETI]
 • Tatarin, Milovan. Feniks: život i djelo Nikolice Bunića. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske. 2004. [D05.22 TAT f]
 • Vučetić, A. [Antonije]. Dubrovnik za Kandijskog rata: 1645-1669: iz dopisivanja Republike sa M. Sorgom-Bobalijem. Dubrovnik: vlast. nakl., D. Pretner. 1896. [SE 105070]