Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
2. 3. 2017.

Metodički blok i praksa – jednopredmetni studij

Kolegij: Metodički blok i praksa

Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Marko Alerić

Izvođači kolegija: dr. sc. Dean Slavić, izv. prof., doc. dr. sc. Marko Alerić, dr. sc. Ana Ćavar, poslijedoktorandica

Vrijednost: 15 ECTS-a

Trajanje: 1 semestar; 4. (ljetni)

Oblik nastave: 100 sati predavanja, seminara i vježbi

Status: obavezni kolegij za studente 4. semestra jednopredmetnoga diplomskog nastavničkog studija

Uvjeti upisa: nema

Cilj kolegija: upoznavanje s praksom nastave hrvatskog jezika, književnosti, jezičnog izražavanja i medijske kulture; osposobljavanje za izvođenje nastave Hrvatskog jezika u osnovnim i srednjim školama

Ishodi:

 1. povezivati teorije učenja s nastavnom praksom – objašnjavati utemeljenost suvremenih praksa poučavanja u teorijskim opisima i istraživanjima učenja
 2. povezivati teorijske pojmove s njihovom primjenom u praksi – prepoznati i objasniti primjenu načelâ, metodičkih sustava i modelâ, oblikâ rada, metoda poučavanja i strategija učenja u nastavi
 3. ciljano primjenjivati metodičke sustave, analitičko-interpretativne modele, oblike rada i metode poučavanja u praksi
 4. argumentirati izbor odabranog sustava, analitičko-interpretativnog modela, oblika rada i metoda poučavanja
 5. poticati aktivne oblike učenja u nastavi
 6. ciljano poticati samoregulirano učenje strukturom nastave i nastavnim materijalima, primjenom različitih metoda, oblika rada i tehnika te izravnim poučavanjem strategija učenja
 7. aktivno povezivati stručna znanja s metodičkim kompetencijama – posredovati filološka znanja u skladu s očekivanim spoznajnim i emocionalnim razvojem učenika i programom predviđenim sadržajima
 8. samostalno izvoditi nastavu svih predmetnih područja Hrvatskoga jezika u osnovnoj i u srednjoj školi

Način polaganja ispita: pismeni i usmeni

Plan i program nastavne prakse u ak. god. 2016/2017.

 1. Upoznavanje poslova i obaveza nastavnika Hrvatskog jezika, temeljnih dokumenata (nastavnih planova i programa), udžbenika, zakona, pravilnika i školske dokumentacije. Praćenje mentorske nastave i ostalih nastavničkih poslova. Sudjelovanje u analizi i ocjenjivanju nastavnih sati. Samostalno oblikovanje jednoga mjesečnoga izvedbenog plana za nastavni predmet Hrvatski jezik. Samostalno oblikovanje dvaju pismenih ispita za provjeru i procjenu znanja, postignuća i sposobnosti učenika u osnovnoj školi i dvaju pismenih ispita u srednjim školama. Izrada priprema za nastavu. Izvođenje nastavnih sati (predavanja).
 2. Broj nastavnih sati: sto nastavnih sati praćenja mentorske nastave, studentskih praktičnih predavanja (pokusnih predavanja), diplomskih predavanja i ostalih obaveza i to pedeset nastavnih sati u osnovnoj školi i pedeset nastavnih sati u srednjoj školi.
 3. Nastavna praksa traje od 27. veljače 2017. do 2. lipnja 2017. Nastavna praksa u srednjim školama počet će 27. veljače. Nastavna praksa u osnovnim školama počinje 10. travnja. Praksa u srednjim i u osnovnim školama završava 2. lipnja.
 4. Mentori usklađuju sa studentima raspored hospitacija, održavanja studentskih praktičnih predavanja (pokusnih predavanja), diplomskih predavanja i ostalih obaveza.
 5. Tijekom nastavne prakse studenti vode dnevnik praćenja nastave i upoznavanja ostalih obaveza nastavnika Hrvatskog jezika i svih svojih obavljenih poslova.
 6. Studenti pišu pripreme za svoja predavanja u skladu s uputama članova Katedre za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti. U suradnji s mentorom trebaju napisati četiri opširne pripreme: jednu za nastavu hrvatskoga jezika i jednu za nastavu književnosti u osnovnoj školi te jednu za nastavu hrvatskoga jezika i jednu za nastavu književnosti u srednjoj školi.
 7. Studenti jednopredmetnoga diplomskog studija trebaju održati: dvadeset nastavnih sati praktičnih predavanja (pokusnih predavanja) i to deset nastavnih sati u osnovnoj školi i deset nastavnih sati u srednjoj školi; četiri nastavna sata hrvatskoga jezika, četiri nastavna sata književnosti i dva nastavna sata jezičnoga izražavanja u osnovnoj školi; četiri nastavna sata hrvatskoga jezika, četiri nastavna sata književnosti i dva nastavna sata jezičnoga izražavanja u srednjoj školi. Za sva praktična predavanja (pokusna predavanja) treba napisati (sažete) pripreme.
 8. Studenti trebaju održati jedno diplomsko predavanje u osnovnoj školi i jedno diplomsko predavanje u srednjoj školi. Završna ocjena oblikuje se na temelju napisane pripreme i održanog diplomskog predavanja u osnovnoj i u srednjoj školi i angažmana na nastavnoj praksi.
 9. Pripreme za diplomska predavanja uključuju se među četiri opširne pripreme. Pripremu za diplomsko predavanje treba poslati Katedri za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti i to najkasnije 3 dana prije održavanja diplomskog predavanja u školi. Pripreme za diplomska predavanja šalju se na adresu: . Pripreme treba nasloviti ovako:

  Ime_Prezime_oj (priprema iz jezika u osnovnoj školi)
  Ime_Prezime_ok (priprema iz književnosti u osnovnoj školi)
  Ime_Prezime_sj (priprema iz jezika u srednjoj školi)
  Ime_Prezime_sk (priprema iz književnosti u srednjoj školi).

 10. Ako student održi diplomsko predavanje iz književnosti u osnovnoj školi, mora održati diplomsko predavanje iz hrvatskoga jezika u srednjoj školi. Održi li u osnovnoj školi diplomsko predavanje iz hrvatskoga jezika, mora održati diplomsko predavanje iz književnosti u srednjoj školi.
 11. Diplomska predavanja održavaju se od 3. travnja 2017. do 2. lipnja 2017.
 12. Uvjet za polaganje diplomskog predavanja su uredno ispunjene sve obaveze i pravovremeno napisana priprema koju je odobrio mentor.
 13. Diplomska predavanja zajednički ocjenjuju mentor i član Katedre za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti.