Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
2. 3. 2017.

Metodički blok i praksa – dvopredmetni studij

Kolegij: Metodički blok i praksa

Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Marko Alerić

Izvođači kolegija: dr. sc. Dean Slavić, izv. prof., doc. dr. sc. Marko Alerić i dr. sc. Ana Ćavar, poslijedoktorandica

Vrijednost: 6 ECTS-a

Trajanje: 1 semestar; 4. (ljetni)

Oblik nastave: 60 sati predavanja, seminara i vježbi

Status kolegija: obavezni kolegij za studente 4. semestra dvopredmetnoga diplomskog nastavničkog studija

Uvjeti upisa: nema

Cilj kolegija: upoznavanje s praksom nastave hrvatskog jezika, književnosti, jezičnog izražavanja i medijske kulture; osposobljavanje za izvođenje nastave Hrvatskog jezika u osnovnim i srednjim školama

Ishodi učenja:

 1. povezivati teorije učenja s nastavnom praksom – objašnjavati utemeljenost suvremenih praksa poučavanja u teorijskim opisima i istraživanjima učenja
 2. povezivati teorijske pojmove s njihovom primjenom u praksi – prepoznati i objasniti primjenu načelâ, metodičkih sustava i modelâ, oblikâ rada, metoda poučavanja i strategija učenja u nastavi
 3. ciljano primjenjivati metodičke sustave, analitičko-interpretativne modele, oblike rada i metode poučavanja u praksi
 4. argumentirati izbor odabranog sustava, analitičko-interpretativnog modela, oblika rada i metoda poučavanja
 5. poticati aktivne oblike učenja u nastavi
 6. ciljano poticati samoregulirano učenje strukturom nastave i nastavnim materijalima, primjenom različitih metoda, oblika rada i tehnika te izravnim poučavanjem strategija učenja
 7. aktivno povezivati stručna znanja s metodičkim kompetencijama – posredovati filološka znanja u skladu s očekivanim spoznajnim i emocionalnim razvojem učenika i programom predviđenim sadržajima
 8. samostalno izvoditi nastavu svih predmetnih područja Hrvatskoga jezika u osnovnoj i u srednjoj školi

Način polaganja ispita: pismeni i usmeni

Plan i program nastavne prakse (ak. god. 2016/17)

 1. Upoznavanje poslova i obaveza nastavnika Hrvatskog jezika, temeljnih dokumenata (nastavnih planova i programa), udžbenika, zakona, pravilnika i školske dokumentacije. Praćenje mentorske nastave i ostalih poslova nastavnika. Sudjelovanje u analizi i ocjenjivanju nastavnih sati. Samostalno oblikovanje jednoga mjesečnoga izvedbenog plana za nastavni predmet Hrvatski jezik. Samostalno oblikovanje jednoga pismenog ispita za provjeru i procjenu znanja, postignuća i sposobnosti učenika u osnovnoj školi i u srednjim školama. Izrada priprema za nastavu. Izvođenje nastavnih sati (predavanja).
 2. Broj nastavnih sati: šezdeset nastavnih sati praćenja mentorske nastave, studentskih praktičnih predavanja (pokusnih predavanja), diplomskih predavanja i ostalih nastavničkih poslova, od toga trideset nastavnih sati u osnovnoj školi i trideset nastavnih sati u srednjoj školi.
 3. Nastavna praksa traje od 27. veljače 2017. do 2. lipnja 2017. Nastavna praksa u srednjim školama počet će 27. veljače. Nastavna praksa u osnovnim školama počinje 10. travnja. Praksa u srednjim i u osnovnim školama završava 2. lipnja.
 4. Mentori usklađuju sa studentima raspored hospitacija, održavanja studentskih praktičnih predavanja (pokusnih predavanja), diplomskih predavanja i ostalih obaveza.
 5. Tijekom nastavne prakse studenti vode dnevnik praćenja nastave i upoznavanja ostalih obaveza nastavnika Hrvatskog jezika i svih svojih obavljenih poslova.
 6. Studentice i studenti pišu pripreme za svoja predavanja u skladu s uputama članova Katedre za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti. U suradnji s mentorom trebaju napisati četiri opširne pripreme: jednu za nastavu hrvatskoga jezika i jednu za nastavu književnosti u osnovnoj školi te jednu za nastavu hrvatskoga jezika i jednu za nastavu književnosti u srednjoj školi.
 7. Studenti dvopredmetnoga diplomskog studija dužni su održati deset nastavnih sati praktičnih (pokusnih) predavanja i to pet nastavnih sati u osnovnoj školi i pet nastavnih sati u srednjoj školi; dva nastavna sata hrvatskoga jezika, dva nastavna sata književnosti i jedan nastavni sat jezičnog izražavanja u osnovnoj školi; dva nastavna sata hrvatskoga jezika, dva nastavna sata književnosti i jedan nastavni sat jezičnoga izražavanja u srednjoj školi. Za sva praktična predavanja (pokusna predavanja) treba napisati sažete pripreme.
 8. Studenti trebaju održati jedno diplomsko predavanje u osnovnoj školi i jedno diplomsko predavanje u srednjoj školi. Završna ocjena oblikuje se na temelju napisane pripreme i održanog sata u osnovnoj i u srednjoj školi te angažmana na cjelokupnoj nastavnoj praksi.
 9. Pripreme za diplomska predavanja uključuju se među četiri opširne pripreme. Pripremu za diplomsko predavanje treba poslati Katedri za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti na adresu i to najkasnije tri dana prije održavanja diplomskog predavanja u školi. Pripreme treba nasloviti ovako:

  Ime_Prezime_oj (priprema iz jezika u osnovnoj školi)
  Ime_Prezime_ok (priprema iz književnosti u osnovnoj školi)
  Ime_Prezime_sj (priprema iz jezika u srednjoj školi)
  Ime_Prezime_sk (priprema iz književnosti u srednjoj školi).

 10. Ako student održi diplomsko predavanje iz književnosti u osnovnoj školi, u srednjoj školi mora održati diplomsko predavanje iz hrvatskoga jezika. Održi li u osnovnoj školi diplomsko predavanje iz hrvatskoga jezika, mora održati diplomsko predavanje iz književnosti u srednjoj školi.
 11. Diplomska predavanja održavaju se od 3. travnja 2017. do 2. lipnja 2017.
 12. Uvjet za polaganje diplomskog predavanja su uredno ispunjene sve obaveze i pravovremeno napisana priprema koju je odobrio mentor.
 13. Diplomska predavanja zajednički ocjenjuju mentor i član Katedre za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti.