Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
15. 2. 2013.

Književnost u nastavi II.

Opis kolegija

Predmet: Metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti

Kolegij: Teorija nastave književnosti II.

Nositelj kolegija: dr. sc. Dean Slavić, izv. prof.

Izvođač kolegija: dr. sc. Dean Slavić, izv. prof.

Suradnik: Srećko Listeš, prof.

ECTS: 3

Oblik nastave: Predavanja i seminari (1+1)

Status: Obvezni

Uvjeti upisa: Odslušan kolegij Teorija nastave književnosti I.

Cilj kolegija: Upoznati studente s praktičnom školskom intepretacijom pjesničkih opusa te djela pripovjedne i dramske naravi. Osposobiti studente za samostalne interpretacije umjetnina riječi u osnovnim i srednjim školama.

Ishodi učenja: Studenti će svladati one postupke interpretacije pripovjednih i proznih djela novije i starije književnosti koji su uporabljivi u osnovnoj i srednjoj školi. Studenti će nakon svladanih kolegija biti sposobni s učenicima osnovnih i srednjih škola obavljati sljedeće zadatke:

 • interpretirati pjesnički opus
 • inpterpretirati djela fantastične književosti
 • interpretirati pripovijetke i romane
 • interpretirati komedije i tragedije

Ispit: pisani i usmeni

Sadržaj kolegija po tjednima

 1. Kvintilijan i nastava književnosti
 2. Pristup pjesničkomu opusu i projektna nastava: Dubravko Horvatić
 3. Pristup pjesničkomu opusu u srednjoj školi: T.P. Marović
 4. Novela u nastavi: A.G. Matoš: Kip domovine leta 188*
 5. Pripovijetka u nastavi: F. Kafka: Umjetnik u gladovanju
 6. Fantastika u nastavi: N. Fabrio: Sedamdeset druga
 7. Roman u osnovnoj školi: Božidar Prosenjak: Divlji konj
 8. Roman u srednjoj školi: S. Novak: Mirisi, zlato i tamjan
 9. Roman u nastavi: N. Fabrio: Vježbanje života (prvi dio)
 10. Roman u nastavi: N. Fabrio: Vježbanje života (drugi dio)
 11. Pristup klasiku: W. Shakespeare: Hamlet (prvi dio)
 12. Pristup klasiku: W. Shakespeare: Hamlet (drugi dio)
 13. Komedija u nastavi: Molière: Škrtac
 14. Tragedija u nastavi: I. Brešan: Predstava Hamleta u Mrduši Donjoj
 15. Mreža i nastava književnosti

Literatura

Obvezna

 • Pandžić, Vlado: Hrvatski roman u školi, Profil, Zagreb 2001. (izabrana poglavlja)
 • Rosandić, Dragutin: Metodika književnoga odgoja, Školska knjiga, Zareb 2005. (izabrana poglavlja)
 • Slavić, Dean: Književnost u nastavi (izabrana poglavlja), Profil, Zagreb 2011.

Dopunska

  • Benjak, Mirjana: Suvremena srednjoevropska pripovjedna proza u gimnazijskoj nastavi književnosti, doktorska disertacija, Zagreb, 1998.
  • Beker, Miroslav: Uvod u komparativnu književnost, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
  • Cuddon, J.A.: Literary Terms and Literary Theory, Penguin, London, 1998.
  • Diklić, Zvonimir: Književnoznanstveni i metodički putokazi nastavi književnosti, Školska knjiga, Zagreb 2009.
  • Groden, Michael; Martin, Kreiswirth; Szeman, Imre:Johns Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism, Johns Hopkins University Press, 2005.
  • Kajić, Rasima: Roman u   sustavu problemske nastave, Školska knjiga, Zagreb, 1981.
  • Pandžić, Vlado:  Prilozi za hrvatsku povijest recepcije književnosti, Profil, Zagreb 2004.
  • Visinko, Karol: Jezično izražavanje u nastavi hrvatskoga jezika: pisanje, Školska knjiga, Zagreb 2010.
  • Žmegač, Viktor: Književnost i zbilja, Školska knjiga, Zagreb 1982.

  Obveze studenata:

  1. Pohađati predavanja i seminare
  2. Svladati teze, dokaze i postupke tumačene na predavanjima i primijeniti ih tijekom seminara.
  3. Uspješno riješiti pisani dio ispita i obraniti ocjenu tijekom usmenoga ispita.

  Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata: Znanje se provjerava tijekom seminara, tako da studenti moraju pokazati da su svladali teorijske upute s predavanja te da ih umiju primijeniti u praktičnom radu. Pisani ispit sastoji se od 15 upita, na koje učenici odgovaraju kratkim rečenicama. Tijekom usmenoga ispita studenti dokazuju da su svladali i dijelove gradiva na koje nisu točno odgovorili u pisanom dijelu ispita (moraju također dokazati da poznaju gradivo u cijelosti).

  Načini praćenja kvalitete: Studenti anketom ocjenjuju razumljivost, korisnost i zanimljivost tumačenih podataka. Studenti se prate tijekom seminara, na kojima pokazuju da su usvojlli gradivo prethodnoga predavanja te da ga znaju praktično primijeniti. Studenti se prate tijekom kolegija u desetom semestru kad praktično izvode nastavu s učenicima