Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
12. 2. 2018.

Jezične vježbe II (redaktorsko-lektorske vježbe)

Predmet: Hrvatski standardni jezik

Kolegij: Jezične vježbe II (redaktorsko-lektorske vježbe)

Nositelji kolegija: dr. sc. Helena Delaš i Edita Hercigonja-Mikšik, prof.

Izvođači kolegija: dr. sc. Helena Delaš i Edita Hercigonja-Mikšik, prof.

Broj ECTS bodova: 5

Trajanje: jedan semestar ( 2. ljetni)

Oblik nastave: vježbe

Status kolegija: obvezatni (4 sata na tjedan)

Ciljevi kolegija: osvijestiti studente za pravilnu upotrebu hrvatskoga standardnog jezika u govorenju i pisanju, usvojiti osnove lekture i korekture teksta, razviti u studenata sposobnosti predočivanja i logičkog povezivanja, sposobnosti samostalnog prikupljanja podataka iz različitih izvora te sistematiziranja građe i stvaranja skladne jezične kompozicije

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Jezične vježbe su propedeutički kolegij (uvode studente u nastavu hrvatskoga standardnog jezika na višim godinama)

Sadržaj kolegija: norme hrvatskoga standardnog jezika s obzirom na funkcionalnu raslojenost leksika, rad na svim razinama teksta (od pravopisne do stilističke), primjena znakova za označivanje pogrešaka i ispravljanje tiskarskog sloga, redaktura teksta

Način polaganja ispita: pismeni; uvjet za izlazak na završni ispit je položen kolokvij o vrstama riječi, padežima i glagolskim oblicima

Sadržaj kolegija po tjednima

 1. hrvatski standardni jezik (definicija), norme standardnoga jezika (ortografska, ortoepska, gramatička, leksička i stilistička), tipologija funkcionalnih stilova i raslojenost hrvatskoga jezika;  
 2. normativni problemi s imenicama i glagolima; rad na tekstu: vrste riječī, padeži i glagolski oblici
 3. normativni problemi s pridjevima i zamjenicama; rad na tekstu: vrste riječī, padeži i glagolski oblici
 4. normativni problemi s brojevima i prilozima; rad na tekstu: vrste riječī, padeži i glagolski oblici
 5. normativni problemi s prijedlozima i veznicima; rad na tekstu: vrste riječī, padeži i glagolski oblici
 6. rad na tekstu: vrste riječi, padeži, glagolski oblici; kolokvij
 7. vježbe ispravljanja tekstovnih predložaka (ovakvim tipom vježbi općenito se nastoji obratiti pozornost na česte pogreške i nespretnosti u izražavanju, kao što su desemantizacija, pleonazmi i gomilanje suvišnih riječi, stilska interferencija, suvišna uporaba tuđica, opširnost i praznorječje, nepravilan izbor riječi s obzirom na temu i namjenu teksta, uporaba istrošenih metafora i frazema, pogrešan logički ustroj diskursa, najčešće tipske gramatičke pogreške (morfološke, tvorbene i sintaktičke itd.)
 8. književnoumjetnički (beletristički) stil hrvatskoga standardnoga jezika, razgovorni stil hrvatskoga standardnog jezika; vježbe ispravljanja tekstovnih predložaka
 9. administrativni stil hrvatskoga standardnog jezika, znanstveni stil hrvatskoga standardnog jezika; vježbe ispravljanja tekstovnih predložaka
 10. novinarski stil hrvatskoga standardnog jezika; vježbe ispravljanja tekstovnih predložaka
 11. sintaktička norma: položaj enklitike, kongruencija, rekcija, pasiv, složene rečenice i zarez…
 12. vježbe ispravljanja tekstovnih predložaka
 13. leksička norma: leksičko posuđivanje, prilagodba posuđenica, normativno prihvatljivi oblici riječi, purizam i jezična kultura
 14. vježbe ispravljanja tekstovnih predložaka

Literatura

A. Obvezatna

 • Badurina, L. – Marković, I. – Mićanović, K.: Hrvatski pravopis , MH, Zagreb 2007. ili 2008.
 • Barić, E. i suautori: Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb 1995. i sljedeća izd. ili:Silić, J. – Pranjković, I.: Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta, ŠK, Zg. 2007.
 • Samardžija, M.: Leksikologija hrvatskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb 1995. i sljedeća izd.
 • Silić, J.: Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Disput, Zagreb 2006.
 • Frančić, A. – Hudeček, L. – Mihaljević, M: Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku, Hrvatska sveučilišna naklada, Zg. 2006.

B. Dodatna (jedan od hrvatskih jezičnih savjetnika po izboru)

 • Pavešić, S. (ur.) i suautori: Jezični savjetnik s gramatikom, Zagreb 1971.
 • Brabec, I.: Sto jezičnih savjeta, Zagreb 1. izd. 1982, 2. izd. 1984.
 • Težak, S.: Hrvatski naš svagda(š)nji, Zagreb 1990.
 • Babić, S.: Hrvatska jezikoslovna čitanka, Zagreb 1990.
 • Težak, S.: Hrvatski naš osebujni, Zagreb 1995.
 • Protuđer, I.: Pravilno govorim hrvatski, Split 1. izd. 1997, 2. izd. 1998.
 • Kovačević, M.: Hrvatski jezik između norme i stila, Zagreb 1998.
 • Zoričić, I.: Hrvatski jezik u praksi, Pula 1998.
 • Težak, S.: Hrvatski naš (ne)zaboravljeni, Zagreb 1999.
 • Barić, E. i suautori: Hrvatski jezični savjetnik, Zagreb 1999.
 • Opačić, N.: Reci mi to kratko i jasno, Novi Liber, Zagreb 2009.
 • Opačić, N.: Hrvatski jezični putokazi, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2007.