Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
10. 2. 2013.

Hrvatski jezik u prvoj polovici XIX. stoljeća

Nositelj predmeta: Prof. dr. Marko Samardžija

Naziv predmeta: Hrvatski jezik u prvoj polovici XIX. stoljeća

Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani): Diplomski.

Status predmeta: Izborni.

Opis kolegija: Studente će se uvesti u povijesne okolnosti stanja i razvoja hrvatskoga jezika u prvoj polovici XIX. stoljeća. Detaljno će se govoriti o hrvatskoj leksikografiji, gramatikografiji i pravopisu toga razdoblja, ali i o najvažnijim pojedinačnim autorima (V. Babukiću, A. Mažuraniću, I. Mažuraniću, J. Užareviću, A. Kuzmaniću) i tekstovima nastalima do 1850. godine.

Ciljevi kolegija: Očekuje se da će se studenti nakon odslušanoga kolegija i ispunjenih svih obaveza upoznati s obilježjima hrvatskoga jezika u prvoj polovici XIX. stoljeća.

Uvjeti za upis kolegija: Nema uvjeta.

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici predavanja

1.–2 Početci preporodnog buđenja: prijedlog o uvođenju mađarskog i Deklaracija hrvatskih nuncija kao odgovor.

3.–4. Hrvatska leksikografija od početka XIX. st. do preporoda.

5. Hrvatska gramatikografija od početka XIX. st. do preporoda.

6. O „hasnovitosti pisanja vu domorodnom jeziku“ i uređenje slovopisa („pravopisa“).

7. Prevladavanje dvojnosti književni jezik kajkavske osnovice vs. književni jezik štokavske osnovice. Ilirska koncepcija. književnog jezika.

8. Gramatičarski rad Vjekoslava Babukića.

9. Jezikoslovni i gramatičarski rad Antuna Mažuranića.

10. Leksikografski rad u vrijeme preporoda. Němačko-ilirski slovar I. Mažuranića i J. Užarevića.

11. Različiti pogledi na hrvatski jezik i slovopis (I.): Zadarski jezično-kulturni krug. Ante Kuzmanić i sumišljenici.

12. Različiti pogledi na hrvatski jezik i slovopis (II.): Početci zagrebačke i riječke filološke škole.

13–14. Godina 1848.: nove političke prilike i kraj preporoda.

Ispit: Pismeni.

Obvezna literatura

 • Ham, Sanda: Povijest hrvatskih gramatika. Zagreb, 2006.
 • Jonke, Ljudevit: Književni jezik u teoriji i praksi. Znanje: Zagreb, 1964. i 1965.
 • Katičić, radoslav: „Ilirci i ilirski jezik“, „Forum“, XXVII. (1998.), br. 12, str. 675–688.
 • Vince, Zlatko: Putovima hrvatskoga književnog jezika. Sveučilišna naklada Liber: Zagreb, 1978. (Matica hrvatska: Zagreb, 1990. i 2003.) 10        –
 • Vince, Zlatko: Ikavica u hrvatskoj jezičnoj povijesti. Matica hrvatska: Zagreb, 1998.
 • Vončina, Josip: Preporodni jezični temelji. Matica hrvatska: Zagreb, 1993.

Dopunska literatura

 • Barac, Antun: „Ilirci prema pitanju hrvatskoga književnog jezika“, „Savremenik“, 1940., br. 6–7, str. 136–139.
 • Brozović, Dalibor: „O ulozi Ljudevita Gaja u završnoj etapi hrvatske jezične unifikacije“, „Radovi Instituta za hrvatsku povijest“, sv. 3 (1973.), str. 35–63.
 • Fancev, Franjo: „Dokumenti za naše podrijetlo preporoda (1790.–1832.)“, „Građa za povijest književnosti hrvatske“, knj. XII. JAZU: Zagreb, 1932.
 • Jonke, Ljudevit: Hrvatski književni jezik 19. i 20. stoljeća. Matica hrvatska: Zagreb, 1971.
 • Moguš, Milan: Antun Mažuranić. Zavod za znanost o književnosti: Zagreb, 1978.
 • Šidak, Jaroslav i sur.: Hrvatski narodni preporodno-ilirski pokret. Školska knjiga – Stvarnost: Zagreb, 1990.
 • Tafra, Branka: Gramatika u Hrvata i Vjekoslav Babukić. Matica hrvatska: Zagreb, 1993.
 • Thomas, George: The Impact of the Illyrian Movement on the Croatian Lexicon. München, 1988.