Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
24. 2. 2017.

Uvod u grafostilistiku

Naziv studija: dvopredmetni diplomski studiji kroatistike jezikoslovnog, književnog i nastavničkog smjera

Naziv kolegija: Uvod u grafostilistiku

Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Krešimir Bagić

Izvođač: doc. dr. sc. Nikola Košćak

Broj ECTS bodova: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar

Status kolegija: izborni kolegij

Oblik nastave: 2 sata predavanja + 1 sat seminara (25 studenata)

Uvjeti za upis kolegija: odslušan kolegij Stilistika

Način polaganja ispita: pismeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe programa: kontrola redovitoga pohađanja nastave i obavljanja zadataka, vrednovanje usmenog izlaganja ili seminarskog rada

Cilj kolegija: upoznavanje studenata s osnovama grafostilistike kao stilističke discipline; osposobljavanje studenata za samostalnu kritičku analizu pisanoga aspekta književnih i drugih tekstova u njihovom kontekstu

Opis kolegija

Kolegij je koncipiran kao problemski uvod u područje grafostilistike, stilističke discipline koja se usredotočuje na stilogenost i figurativnost pisanoga aspekta jezične poruke. Studenti će se upoznati s osnovnim tipovima grafostilema i retoričkim figurama u relaciji s pismom i pravopisom. Istražit će se grafostilematika odabranog korpusa hrvatske poezije i pripovjedne proze, novinarskih, reklamnih i drugih tekstova, pa će kolegij omogućiti studentima i dublji uvid u posebnosti pojedinih diskursnih tipova i žanrova. Studenti će u nastavi sudjelovati i usmenim izlaganjima i seminarskim radovima.

Ishodi učenja predmeta

 1. usvajanje temeljnih grafostilističkih pojmova i metoda
 2. razumijevanje činjenica pisanoga jezika
 3. tumačenje i vrednovanje grafostilistički obilježenih tekstova pisanih na hrvatskom jeziku

Metode podučavanja

 • interaktivno analiziranje, komentiranje i pojašnjavanje teorijskih tekstova
 • pojašnjavanje grafostilističkih koncepata na konkretnim književnim i neknjiževnim predlošcima
 • grupna diskusija
 • stilske vježbe
 • izlaganje samostalne analize grafostilističkih tema
 • davanje iscrpne povratne informacije o studentskim zadaćama i seminarskim radovima

Metode ocjenjivanja

Ukupnu ocjenu sačinjavaju sljedeći elementi:

 • redovitost u pohađanju nastave
 • sudjelovanje u nastavi (priprema za sat, postavljanje pitanja, komentiranje)
 • domaće zadaće
 • usmeno izlaganje i/ili pisani seminarski rad
 • pismeni ispit

Sadržaj

 1. Uvod: Od pisma do figura zapisa
 2. Pravopis i grafostilistika
 3. Retoričke figure i grafostilistika
 4. Figure zapisa
 5. Adicijske, suptrakcijske i permutacijske figure slova
 6. Supstitucijske figure slova
 7. Interpunkcijske figure
 8. Figure pravopisnih znakova i figure bjelina
 9. Grafostopljenice i grafička stapanja
 10. Grafostilematika reklamnog diskursa
 11. Grafostilistika i poezija
 12. Literarne grafostilizacije govornog jezika
 13. Grafostilematika digitalnog diskursa
 14. Grafostilistika i politika
 15. Sinteza

Osnovna literatura

 • Bagić, Krešimir. 2012. Rječnik stilskih figura. Zagreb: Školska knjiga (natuknice: afereza, akrostih, amfibolija, anagram, apokopa, epenteza, geminacija, palindrom, paragoga, proteza, sinkopa)
 • Holjevac, Rebeka. 2017. "Grafostilistika digitalnog diskursa".
 • Katnić-Bakaršić, Marina. 2007. "Grafostilistika". U: Stilistika. Sarajevo: Ljiljan, str. 216.
 • Košćak, Nikola, 2015. "Figure slova", U: XII. međunarodni kroatistički znanstveni skup. Zbornik radova. Ur. Blažetin, Stjepan. Pečuh: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj. Str. 403-427.
 • Košćak, Nikola. 2015. "Grafostilistika i politika".  U: Svijet stila, stanja stilistike. Zbornik radova prezentiranih na istoimenom kolokviju održanom 13. veljače 2015. na Filozofskom Fakultetu u Zagrebu. Ur. Ryznar, Anera. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za kroatistiku – Katedra za stilistiku. stilistika.org/koscak
 • Košćak, Nikola. 2016. "Grafička stapanja i grafostopljenice". Romanoslavica 52 (2016), 2: 275-289.
 • Košćak, Nikola. 2016. "Grafostilistika u nastavi hrvatskoga pravopisa" U: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě III. Ur. Krejčová, Elena - Krejčí, Pavel. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Str. 173-181.
 • Košćak, Nikola. 2017. Uvod u grafostilistiku. Skripta. Omega.
 • Marković, Ivan. 2011. "Hrvatske stopljenice: novìna u slengu, jeziku reklame i novina". U: Diskurs i dijalog: teorije, metode i primjene. Zbornik radova s 24. međunarodnog znanstvenog skupa HDPL-a. Ur. Karabalić, Vladimir. Osijek: HDPL – Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera. Str. 223-238.
 • Marković, Ivan. 2016. "O grafemu i hrvatskoj abecedi". Filologija 65: 77-112.
 • Plett, Heinrich F. 2010. "Graphemic Figures". U: Literary Rhetoric. Leiden – Boston. Str. 253-275. (ili: Plett, Heinrich F. 1975. "Graphemische Figuren". U: Textwissenschaft und Textanalyse. Heidelberg. Str. 283- 301.)
 • Pranjić, Krunoslav. 1998. "Stil i stilistika". U: Uvod u književnost, ur. Škreb, Zdenko – Stamać, Ante. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske. Str. 207-208. (poglavlje: 6. Primjeri grafostilematski)

Dopunska literatura

 • Ayeomoni, M. O. 2012. "A Graphostylistic Analysis of Selected Poems in Remi Raji’s Web of Remembrance". International Journal of English Linguistics Vol. 2, No. 5: 101-116.
 • Babić, Stjepan – Finka, Božidar – Moguš, Milan. 1996. Hrvatski pravopis. Zagreb: Školska knjiga.
 • Badurina, Lada – Marković, Ivan – Mićanović, Krešmir. 2007. Hrvatski pravopis. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Bagić, Krešimir. 1994. Živi jezici. Zagreb: Naklada MD. Str. 30-33.
 • Gaïtet, Pascale. 1991. Political Stylistics. Popular Language as Literary Artifact. London – New York. Str. 152-197.
 • Nöth, Winfried. 2004. Priručnik semiotike. Zagreb: Ceres. Str. 349-364.
 • Pranjić, Krunoslav. 1971. Jezik i stil Matoševe pripovjedačke proze. Rad JAZU. Zagreb. Str. 59-61.
 • Pranjić, Krunoslav. 1973. "Tehnika pauze kao stilski postupak". U: Jezik i književno djelo. Zagreb: Školska knjiga. Str. 136-143.
 • Vončina, Josip. 1991. Korijeni Krležina Kerempuha. Zagreb: Naprijed. Str. 212-225.
 • Vuletić, Branko. 1976. Fonetika književnosti. Zagreb: Liber. Str. 87-167.
 • Vuletić, Branko. 2007. Lingvistika govora. Zagreb: FF-press. Str. 121-154.