Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
27. 2. 2017.

Uvod u noviju hrvatsku književnost II – seminar

Predmet: Novija hrvatska književnost

Kolegij: Uvod u noviju hrvatsku književnost II. – seminar

Nastavnica: dr. sc. Ivana Drenjančević, viša asistentica

ECTS: 5 bodova donose predavanje i seminar zajedno

Jezik: Hrvatski

Trajanje: 1 (jedan) semestar: VI. (ljetni) semestar, III. godina studija

Status: Obavezni kolegij za studentice i studente VI. (ljetnog) semestra jednopredmetnog i dvopredmetnog studija kroatistike

Uvjet za upis: Upisan VI. semestar

Cilj kolegija: Cilj kolegija jest čitanje i interpretacija kanonskih tekstova književnosti 20. stoljeća, imajući u vidu dominantne poetičke tendencije, prakse i modele, žanrovski sustav te povijesni, društveni, idejni i politički horizont u kojem su nastajali.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Uvođenje u akademsko čitanje ključnih tekstova hrvatske književnosti početni je i neophodni korak k znanstvenom proučavanju književnosti.

Oblik nastave: Seminari.

Korištene metode: Rad na tekstu, rasprava, samostalna analiza problema.

Sadržaj kolegija

1. Uvodni sat

Upućivanje studenata u rad na kolegiju.

2. Janko Polić Kamov (novele Žalost, Sloboda, Brada, Žena)

Avangardne tendencije u hrvatskoj književnosti.

3. Antun Branko Šimić (izbor iz poezije)

Avangarda i ekspresionizam u hrvatskoj književnosti. Analiza odabranih pjesama.

3. Miroslav Krleža: Kristofor Kolumbo; U agoniji

Ekspresionizam u hrvatskom teatru. Odnos Krležine kvantitativne i kvalitativne dramaturgije.

5. Tin Ujević (izbor iz poezije)

Međuratno pjesništvo. Ujevićeva neopetrarkistička faza. Filozofičnost Ujevićeva pjesništva.

6. Miroslav Krleža: Na rubu pameti

Književni opus Miroslava Krleže.

7. Ivo Andrić: Prokleta avlija

Književni opus Ive Andrića.

8. Vladan Desnica: Proljeća Ivana Galeba

Otpor socijalističkom realizmu – egzistencijalistički roman.

9. Ivan Slamnig, Slavko Mihalić, Antun Šoljan (izbor iz poezije)

Krugovaški književni projekt, ludizam, odnos prema književnoj tradiciji.

10. Slobodan Novak: Miris, zlato i tamjan

Krugovaška proza.

11. Antun Šoljan: Kratki izlet

Krugovaška proza.

12. Ranko Marinković: Glorija

Poratna drama.

13. Danijel Dragojević, Josip Sever, Nikica Petrak (izbor iz poezije)

Pjesništvo časopisa „Razlog“.

14. Završni sat

Zaključak i završna evaluacija znanja.

Praćenje i ocjenjivanje studenata: Studenti su dužni aktivno sudjelovati u svim oblicima nastave. Prati se i procjenjuje aktivnost studenata tijekom nastavnog procesa. Svaki od programom predviđenih zadataka sudjeluje u formiranju konačne ocjene.

Način polaganja ispita:Ukupna ocjena iz kolegija Uvod u noviju hrvatsku književnost II. proizlazi iz rezultata pismenog ispita vezana za sadržaj predavanja te kvalitete obavljenih seminarskih zadataka.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska anketa na kraju semestra.