Nastava iz obaveznog kolegija na 1. godini Hrvatski jezik i književnost u srednjem vijeku organizira se u dvama modulima: 1. Jezik hrvatskih srednjovjekovnih tekstova i 2. Hrvatska srednjovjekovna književnost, svaki se modul sastoji od 1 sata predavanja i 1 sata seminara, dakle ukupno 4 sata nastave tjedno.

Nastavu iz književnog modula Hrvatska srednjovjekovna književnost drže dr. sc. Tomislav Bogdan i dr. sc. Dolores Grmača. Od četiri ponuđene grupe studenti biraju jednu (1P+1S). Studenti koji su prošle godine stekli pravo na potpis, a ispit nisu položili, ne moraju ponovno slušati kolegij.

Sastanak sa svim studentima na kolegiju bit će u srijedu, 8. ožujka u 14.00 u D4. Na sastanku će se dati upute za rad, obavijestiti o obavezama na kolegiju i načiniti raspored studenata po grupama.