Na Omegi sam otvorio e-kolegij Stilistika - predavanja. Tamo se već nalaze sažeci prvih dvaju predavanja. Sažetak trećeg postavit ću u uobičajenom nastavnom terminu - četvrtak, 9.30.

Molim polaznike da se upišu u e-kolegij (lozinka: stil), prate predavanja i konzultiraju materijale kojima ću ih ilustrirati.