Podsjećaju se studenti da će se, prema dogovoru, umjesto redovne nastave iz kolegija Žanrovi hrvatske preporodne književnosti 16. 4. 2018. održati terenska nastava u petak 13. 4. Sastanak studenata u petak 13. 4. je u 14.00 h na ulazu u Fakultet. Za nastavu koja će se održati po redovnom rasporedu 23. 4. studenti, u skladu sa silabusom, trebaju pročitati i napraviti bilješke iz tekstova: a)  Bogoslav Šulek: Šta namjeravaju Iliri?, u: M. Šicel: Programski spisi hrvatskog narodnog preporoda, Zagreb, 1997, str. 219-164; b) Ivan Martinčić: Hrvatski preporod. Temeljni programski tekstovi. Svezak I., Zagreb, 1994, str. 5-[23]. Oba teksta dostupna su na Omegi, pod temom br. 4. Za sve upite studenti se mogu obratiti na adresu