Prvi susret na kolegiju Vježbe iz književne analize i interpretacije za sve će se studente održati u četvrtak 2. ožujka u 9 sati u učionici A119. Uz informacije o kolegiju, studenti će biti raspoređeni u seminarske skupine načelno prema prezimenu (A-L četvrtak, M-Ž petak), a zamjene će biti moguće isključivo zbog kolizija.

Također napominjem dvopredmetne studente koji kolegij mogu upisati fakultativno da se u slučaju interesa za slušanjem kolegija najave unaprijed mejlom ().

Iz Katedre